Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Komisje Rady

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594):


Art. 18a. 
1. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
2.  W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1.
3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1.
5. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

Art. 21. 
1. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
2. (skreślony).
3. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
4. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

 

Źródło: Statut Miasta i Gminy Krotoszyn

KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

1. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Krotoszynie, zwana dalej komisją, jest stałą komisją powołaną w celu kontrolowania:
1/ Zarządu,
2/ Urzędu w zakresie spraw finansowo-gospodarczych,
3/ gminnych jednostek organizacyjnych,
4/ jednostek pomocniczych, jeżeli wynika to z zapisu w statutach tych jednostek,
5/ jednoosobowych spółek skarbu gminy w zakresie spraw wymagających uchwały Rady Miejskiej,
6/ sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
7/ sposobu rozpatrywania i załatwiania wniosków radnych,
8/ sposobu realizacji uchwał Rady.

2. Celem działań kontrolnych jest dostarczanie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności podmiotów wymienionych w ust. 1, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności tych podmiotów oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

3. Komisja kontroluje działalność Zarządu i podporządkowanych mu jednostek pod względem:

- legalności,
- celowości,
- gospodarności i oszczędności,
- rzetelności,
- zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym,
- planowości.

4. Komisja kontrolując Zarząd oraz gminne jednostki organizacyjne, bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu Gminy.

5. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady, materiały z kontroli Zarządu oraz gminnych jednostek organizacyjnych, dokonywanych przez inne podmioty. Powyższe dotyczy także kontroli zewnętrznych.


KOMISJA SPOŁECZNA RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

1. Komisja Społeczna zajmuje się w szczególności sprawami związanymi z:
1) administracją publiczną,
2) bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową,
3) kulturą fizyczną, sportem i turystyką,
4) kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego,
5) ochroną zdrowia, opieką społeczną i sprawami socjalnymi,
6) oświatą i wychowaniem,
7) polityką społeczną.

2. Do zadań Komisji Społecznej należy:
1) stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw do których komisja została powołana,
2) rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych komisji przez Radę, poszczególnych radnych oraz burmistrza,
3) opiniowanie projektów uchwał zgłaszanych na posiedzenia Rady zgodnie z § 57 ust. 3 „Regulaminu Rady Miejskiej w Krotoszynie”.KOMISJA BUDŻETOWO - GOSPODARCZA RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

1. Komisja Budżetowo - Gospodarcza zajmuje się w szczególności sprawami związanymi z:
1) gospodarką finansową Gminy,
2) gospodarką komunalną, mieszkaniową i ochroną środowiska,
3) rolnictwem i leśnictwem,
4) transportem i łącznością.

2. Do zadań Komisji Budżetowo - Gospodarczej należy:
1) formułowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu,
2) opiniowanie wniosków burmistrza dotyczących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu,
3) analiza spraw finansowo-gospodarczych,
4) stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw do których komisja została powołana,
5) rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych komisji przez Radę, poszczególnych radnych oraz burmistrza,
6) opiniowanie projektów uchwał zgłaszanych na posiedzenia Rady zgodnie z § 57 ust. 3 „Regulaminu Rady Miejskiej w Krotoszynie”.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Malgorzata Grenda
Data wprowadzenia:2003-06-24 11:26:02
Opublikował:Malgorzata Grenda
Data publikacji:2003-06-24 11:26:02
Ostatnia zmiana:2014-11-20 14:22:56
Ilość wyświetleń:2842

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij