Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Statut Miasta i Gminy Krotoszyn

UCHWAŁA NR XI/91/2003 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia „Statutu Miasta i Gminy Krotoszyn”.

Zmiany: UCHWAŁA NR XVI/124/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r.
Zmiany: UCHWAŁA NR XIX/141/2004 z dnia 24.03.2004 r.
Zmiany: UCHWAŁA NR XXIV/193/2004 z dnia 23.09.2004 r.
Zmiany: UCHWAŁA Nr XXXVIII/308/2005 z dnia 27.10.2005 r.
Zmiany: UCHWAŁA Nr IX/62/2007 z dnia 31.05.2007 r.
Zmiany: UCHWAŁA Nr XIV/95/2007 z dnia 27.09.2007 r.
Zmiany: UCHWAŁA Nr XLI/290/2009 z dnia 20.08.2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Krotoszynie uchwala:

STATUT MIASTA I GMINY KROTOSZYN

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1
1. Miasto i Gmina Krotoszyn, zwana dalej w niniejszym statucie Gminą, jest posiadającą osobowość prawną jednostką samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terenie.
2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy
o samorządzie gminnym stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum, poprzez wybraną przez siebie Radę Miejską w Krotoszynie , zwaną dalej w niniejszym statucie Radą, a w szczególności przez Burmistrza Krotoszyna, zwanego dalej w niniejszym statucie burmistrzem, jako organ wykonawczy Gminy.
3. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o Gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.
4. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy
i jej związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.
5. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami).

§2
1. Gmina położona jest w województwie wielkopolskim i obejmuje obszar 258,56 km2.
2. Granice terytorialne Gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego statutu.
3. Herbem Gminy jest herb Krotoszyna określony w załączniku nr 2 do niniejszego statutu.
4. Symbolami Gminy są:
1/ flaga Gminy, którą określa załącznik nr 3 do statutu,
2/ hejnał Gminy.
5. Insygniami władzy miejskiej są:
1/ łańcuch przewodniczącego Rady,
2/ pieczęć.

§3
Siedzibą organów Gminy jest miasto Krotoszyn.

§4
1. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: osiedla oraz sołectwa.
2. Jednostki pomocnicze tworzone są w oparciu o następujące zasady:
a/ inicjatorem utworzenia jednostki pomocniczej są mieszkańcy obszaru, który ta jednostka ma obejmować lub organy Gminy,
b/ tworzenie jednostki pomocniczej jest poprzedzone konsultacjami społecznymi przeprowadzonymi w trybie określonym odrębną uchwałą,
c/ projekt granic jednostki pomocniczej sporządza burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
d/ przebieg granic jednostki pomocniczej powinien w miarę możliwości uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne oraz społeczne.
3. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
4. Granice jednostek pomocniczych oraz ich ustrój określają, nadane tym jednostkom przez Radę, odrębne statuty.

ROZDZIAŁ II
Zakres działania, zadania Gminy oraz zasady ich realizacji

§5
1. Zakres działania i zadania Gminy określają:
1/ ustawa o samorządzie gminnym,
2/ inne ustawy i akty wydane na podstawie oraz w granicach upoważnień ustaw,
3/ porozumienia zawarte z innymi gminami, powiatami i organami administracji rządowej,
4/ uchwały Rady podjęte w celu realizacji rozstrzygniętych wyników referendum gminnego oraz inne uchwały podjęte w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty.
2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

§6
1. Gmina wykonuje swoje zadania poprzez:
1/ działalność swych organów i organów jednostek pomocniczych,
2/ gminne jednostki organizacyjne,
3/ działalność innych podmiotów krajowych i zagranicznych, na podstawie zawartych z nimi umów i porozumień.
2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

ROZDZIAŁ III
Władze Gminy

§7
1. Mieszkańcy Gminy wykonują swoje uprawnienia bezpośrednio poprzez wybory Rady i burmistrza oraz w drodze referendum, a także za pośrednictwem organów Gminy.
2. Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.
3. Protokoły z posiedzeń Rady i komisji podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem.
4. Dokumenty z zakresu działania Rady i komisji udostępnia się w Biurze Rady w dniach pracy Urzędu Miejskiego.
5. Dokumenty z zakresu działania Urzędu Miejskiego udostępniane są we właściwych wydziałach w dniach pracy Urzędu.
6. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 4 i 5 są również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu Miejskiego oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych.
7. Realizacja uprawnień określonych w ust. 3, 4 i 5 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Miejskim i w asyście pracownika Urzędu.
8. Uprawnienia określone w ust. 3, 4 i 5 nie znajdują zastosowania:
1) w przypadku wyłączenia – na podstawie ustaw - jawności,
2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

§8
1. W sprawach samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne, a także odwołania Rady i burmistrza przed upływem kadencji, rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum gminnego.
2. Referendum może być przeprowadzone w każdej innej sprawie ważnej dla Gminy.
3. Zasady przeprowadzania referendum gminnego określają przepisy odrębnych ustaw.
4. W sprawach ważnych dla Gminy mogą być przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami na jej terytorium, na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady.

§9
1. Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada, do której należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.
2. Zasady i tryb wyboru członków Rady określa odrębna ustawa.

§10
Liczbę członków Rady oraz czas trwania kadencji określa ustawa o samorządzie gminnym.

§11
1. Do wyłącznej właściwości Rady należą sprawy opisane w art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
2. Rada nie może przenosić swych wyłącznych uprawnień na inne organy.

§12
Szczegółowy tryb działania Rady określa ”Regulamin Rady Miejskiej w Krotoszynie”, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego statutu.

§13
1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.
2. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
3. Odwołania przewodniczącego i wiceprzewodniczących dokonuje Rada.

§14
1. Rada kontroluje działalność burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych;
w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą wyłącznie radni.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady.
4. Celem działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej jest dostarczanie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
5. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod względem:
- legalności,
- celowości,
- gospodarności,
- rzetelności,
- zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym,
- planowości.
6. Komisja Rewizyjna kontrolując burmistrza i gminne jednostki organizacyjne, bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu Gminy.
7. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu.
8. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli bez naruszania uprawnień kontrolnych innych komisji Rady.
9. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa „Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krotoszynie” stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego statutu.
10. Radny będący członkiem Komisji Rewizyjnej może być członkiem innych stałych i doraźnych komisji Rady.

§15
1. Rada może powoływać inne stałe i doraźne komisje do określonych zadań ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
2. Innymi stałymi komisjami są:
1/ Komisja Budżetowo - Gospodarcza,
2/ Komisja Społeczna.
3. Komisje podlegają Radzie, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
4. Zasady, tryb oraz przedmiot działania komisji stałych określają regulaminy komisji Rady stanowiące załączniki nr 6 i 7 do statutu.

§16
Obsługę Rady zapewnia Urząd Miejski w Krotoszynie, zwany dalej w niniejszym statucie Urzędem.

§17
Organem wykonawczym Gminy jest burmistrz, wybierany w wyborach bezpośrednich, zgodnie z przepisami odrębnej ustawy.

§18
Burmistrz wykonuje uchwały Rady i realizuje zadania Gminy określone w ustawach oraz wszystkich porozumieniach i umowach zawartych przez gminę.
§19
1. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu, którego jest kierownikiem.
2. Kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa „Regulamin Organizacyjny
Urzędu Miejskiego w Krotoszynie” nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia.
§20
1. Majątek Gminy, służący zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty może być zarządzany przez jednostki organizacyjne i pozostałe podmioty wymienione w § 6 niniejszego statutu.
2. Zasady zarządzania, o których mowa w ust. 1, określa Rada w drodze odrębnych uchwał.
3. Burmistrz prowadzi rejestry:
1/ składników mienia komunalnego,
2/ podmiotów zarządzających poszczególnymi składnikami tego mienia.

ROZDZIAŁ IV
Radni
§21
Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami Gminy i ich organizacjami, przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia.
§22
1. Radny ma prawo inicjatywy uchwałodawczej o ile ustawa nie stanowi inaczej, prawo udziału w głosowaniu na sesjach Rady i występowania z zapytaniami oraz wnioskami.
2. Tryb zgłaszania zapytań i wniosków określa „Regulamin Rady Miejskiej w Krotoszynie”.
§23
Radni mogą tworzyć kluby radnych działające na następujących zasadach:
1. Radni mogą tworzyć kluby radnych , określone dalej jako kluby według kryteriów przez siebie przyjętych.
2. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej trzech radnych.
3. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Radzie z podaniem:
1/ nazwy klubu
2/ listy członków
3/ imienia i nazwiska przewodniczącego.
4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Rady.
5. Rada prowadzi rejestr klubów.
6. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna.
7. Kluby działają przez okres kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
8. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków.
9. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
10. Pracę klubów organizują przewodniczący klubów, wybrani przez członków klubu.
11. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem.
12. Regulaminy klubów i ich zmiany przedkładane są Radzie.
13. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
14. Stanowiska klubów w sprawach merytorycznych, które będą prezentowane na sesji winny być przedstawione wcześniej na posiedzeniach komisji.
15. Obsługę klubów zapewnia Urząd Miejski w Krotoszynie.
ROZDZIAŁ V
Jednostki pomocnicze Gminy.
§24
1. Jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa i osiedla.
2. O utworzeniu jednostki pomocniczej Gminy lub zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem zadań określonych w § 4 niniejszego statutu.
3. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 2
§25
Uchwała w sprawie utworzenia lub zniesienia jednostki pomocniczej powinna określać:
- jej obszar,
- granice,
- siedzibę władz,
- nazwę,
- sposób opublikowania uchwały i datę jej wejścia w życie.
§26
1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, które obejmuje wszystkich mieszkańców sołectwa mających czynne prawo wyborcze.
2. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys wspomagany przez radę sołecką.
3. Tryb i zasady wyboru sołtysa, członków rady sołeckiej, sposób ich odwołania oraz zwoływania i obradowania zebrania wiejskiego określają statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Krotoszyn.
§27
1. Organem uchwałodawczym w osiedlu jest rada osiedla.
2. Organem wykonawczym osiedla jest zarząd osiedla, na czele którego stoi przewodniczący.
3. Tryb i zasady wyboru rady i zarządu osiedla oraz przewodniczącego określają statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Krotoszyn.
§28
1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej mogą uczestniczyć w pracach Rady z prawem zabierania głosu zgodnie z „Regulaminem Rady Miejskiej
w Krotoszynie”.
2. Rada określa odrębną uchwałą zasady na jakich sołtysom oraz przewodniczącym rad osiedli przysługuje dieta.
§29
Rada w statucie jednostki pomocniczej określa sposób bezpośredniego korzystania przez tę jednostkę z mienia komunalnego i rozporządzania dochodami z tego tytułu oraz zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez organy jednostki pomocniczej względem mienia oddanego jej do korzystania.
§30
1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Budżet Gminy obejmuje ogół dochodów Gminy, realizowanych przez jednostki pomocnicze, jak i ogół wydatków dokonywanych samodzielnie przez organy i jednostki organizacyjne jednostek pomocniczych.
3. W ramach dochodów, o jakich mowa w ust. 2, organy i jednostki organizacyjne jednostek pomocniczych Gminy obowiązane są przestrzegać zasad gospodarki finansowej Gminy, obowiązujących jednostki budżetowe Gminy.
§31
1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje skarbnik Gminy
i przedkłada informacje w tym zakresie burmistrzowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§32
Statut podlega ogłoszeniu w „Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”.
§33
Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w „Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”.
§34
Do zmiany „Statutu Miasta i Gminy Krotoszyn” stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§35
Traci moc uchwała na IX/67/2003 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia „Statutu Miasta i Gminy Krotoszyn”.
§36
Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc obowiązujący dotychczasowy „Statut Miasta i Gminy Krotoszyn” z późniejszymi zmianami.
Załączniki do uchwały:
Załącznik nr 1 - Mapa granic terytorialnych Gminy
Załącznik nr 2 - Herb Gminy
Załącznik nr 3 - Flaga Gminy
Załącznik nr 4 - Regulamin Rady Miejskiej w Krotoszynie
Załącznik nr 5 - Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krotoszynie
Załącznik nr 6 - Regulamin Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Załącznik nr 7 - Regulamin Komisji Społecznej

Zobacz także: hejnał Gminy

Załączniki

zal1_mapa.jpg (172.9kB) Zapisz dokument  
zal2_herb.pdf (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal3_flaga.pdf (18.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Malgorzata Grenda
Data wprowadzenia:2003-06-24 13:08:08
Opublikował:Malgorzata Grenda
Data publikacji:2003-06-24 13:08:08
Ostatnia zmiana:2010-01-13 10:23:18
Ilość wyświetleń:8700

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij