Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Regulaminy Klubów Radnych

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594):


Art. 23. ust. 2
Radni mogą tworzyć kluby radnych, działające na zasadach określonych w statucie gminy.

\

REGULAMINY KLUBÓW RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE W KADENCJI 2006 - 2010


* REGULAMIN KLUBU RADNYCH Polskiego Stronnictwa Ludowego w Krotoszynie - format PDF


* REGULAMIN KLUBU RADNYCH SAMORZĄDOWEJ INICJATYWY OBYWATELSKIEJ RADY MIEJSKIEJ KROTOSZYNA - format PDF


* REGULAMIN KLUBU RADNYCH "FORUM GOSPODARCZE-PO-PiS" PRZY RADZIE MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE - format PDF

--------------------------------------------------------------------------------------


REJESTR KLUBÓW RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE W KADENCJI 2002 - 2006

REGULAMIN KLUBU RADNYCH Polskiego Stronnictwa Ludowego w Krotoszynie

I Postanowienia ogólne

§1
Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego przy Radzie Miejskiej w Krotoszynie jest politycznym reprezentantem zbiorowych interesów społeczności, a szczególnie elektoratu popierającego program wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

§ 2
Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, zwany w dalszej części regulaminu Klubem, pracuje w oparciu o niniejszy regulamin.

§3
Klub w swoim działaniu dąży do:
a) zabezpieczenia realizacji programu Polskiego Stronnictwa Ludowego i własnego programu wyborczego, zaoferowanego w czasie kampanii wyborczej,
b) stworzenia społecznego klimatu i akceptacji działań Klubu,
c) zjednania sojuszników do efektywnej realizacji celów Klubu,
d) udzielenia pomocy w realizacji mandatu i aktywizowania działalności radnych zrzeszonych w Klubie.

§4
Klub podejmuje wiążące uchwały na zebraniu ogólnym, zwołanym przez przewodniczącego Klubu lub osobę przez niego upoważnioną.

II Członkowie Klubu

§5
1. Przynależność radnych Rady Miejskiej w Krotoszynie do Klubu jest dobrowolna, potwierdzona na piśmie w postaci deklaracji, w której członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Klubu.
2. Radny będący członkiem Klubu zobowiązany jest do działania zgodnego z przyjętymi uchwałami przez Klub w zasadniczych sprawach będących przedmiotem pracy Rady Miejskiej.
3. Członkiem Klubu w czasie trwania kadencji może zostać każdy radny Rady Miejskiej w Krotoszynie, który złoży deklarację przystąpienia do Klubu i kandydatura jego zostanie zatwierdzona przez członków Klubu w formie uchwały.
4. Przynależność do Klubu nie ogranicza radnym prawa reprezentowania interesów swych wyborców oraz występowania w ich imieniu w każdej sprawie publicznej.
5. Członek Klubu zobowiązany jest w zasadniczych sprawach popierać wypracowane i przyjęte przez większość stanowiska w formie uchwały, zachowując prawo nieskrępowanego wnoszenia swoich uwag i propozycji.
6. Każdy członek ma prawo do inspirowania działalności Klubu oraz do oceny jego działania.

III Przewodniczący Klubu i prezydium

§6
1. Przewodniczący Klubu:
a) kieruje pracami Klubu, wypracowuje kierunki oraz formy i metody pracy Klubu,
b) inspiruje i koordynuje pracę członków Klubu oraz czuwa nad realizacją zadań Klubu,
c) analizuje i ocenia aktywność członków Klubu,
d) zwołuje posiedzenia Klubu oraz im przewodniczy,
e) reprezentuje Klub na forum Rady.
2. W zastępstwie przewodniczącego Klubu jego funkcję wykonuje wyznaczony przez niego członek Klubu.

IV Posiedzenia Klubu

§7
1. Posiedzenia Klubu zwołuje przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Klubu z inicjatywy własnej (w oparciu o przyjęty harmonogram) bądź na żądanie ¼ części członków.
2. Klub zbiera się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu, a obligatoryjnie przed każdą sesją Rady Miejskiej.
3. W posiedzeniach Klubu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.
4. Klub działa kolegialnie, podejmując decyzje w formie uchwał i postanowień zwykłą większością głosów, które winny opierać się na poglądach i opiniach członków Klubu. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego obrad.
5. Posiedzenia Klubu mają charakter poufny i mogą być protokołowane protokołowane. Protokoły z posiedzenia podpisują przewodniczący obrad i protokołujący. Sporządzony protokół jest dostępny do wglądu członkom i zatwierdzony na kolejnym posiedzeniu.
6. Członkowie Klubu pełniący z desygnacji Klubu funkcję w Radzie Miejskiej zobowiązani są do składania bieżącej informacji o wykonywaniu swego mandatu.
7. Do podejmowania uchwał i postanowień wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków Klubu.

V Postanowienia końcowe

§8
1. Tryb głosowania nad uchwałami, stwierdzenie prawomocności tych uchwał itp. regulowane są doraźnymi uchwałami.
2. Wystąpienie z Klubu wymaga zgłoszenia na piśmie.
3. Klub organizuje się i działa w okresie trwania kadencji Rady Miejskiej.


----------------------------------------------------------------------

REGULAMIN KLUBU RADNYCH SAMORZĄDOWEJ INICJATYWY OBYWATELSKIEJ RADY MIEJSKIEJ KROTOSZYNA

I. Postanowienia ogólne

§1
1 .Klub Radnych Samorządowej Inicjatywy Obywatelskiej, zwany dalej Klubem, działa w ramach Rady Miejskiej Krotoszyna jako reprezentant mieszkańców Miasta i Gminy utożsamiających się przede wszystkim z programem wyborczym Samorządowej Inicjatywy Obywatelskiej(SIO) i jest tworzony w trybie określonym w Statucie Miasta i Gminy Krotoszyn.
2.Celem działania Klubu jest:
a) realizacja założeń programu wyborczego SIO;
b) utrzymywanie kontaktu z mieszkańcami Miasta i Gminy i podejmowanie zgłaszanych przez nich problemów;

II. Członkostwo Klubu

§2.
1 .Do Klubu należą na zasadzie dobrowolności radni Rady Miejskiej Krotoszyna wybrani z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Samorządowej Inicjatywy Obywatelskiej.
2.Do Klubu może wstąpić radny z innego ugrupowania lub radny niezrzeszony, przy czym decyzję o przyjęciu podejmują członkowie Klubu bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.
3.Wstąpienie ~ i wystąpienie) do Klubu wymaga pisemnego zgłoszenia.
4.Decyzję o usunięciu radnego z Klubu podejmują członkowie bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.

III. Działalność Klubu.

§3.
1 .Klubem kieruje i organizuje jego prace przewodniczący wybrany przez członków bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Klubu.
2.W przypadku nieobecności przewodniczącego zebranie członków Klubu prowadzi wskazany przez niego członek.

§4.
1 .Stanowisko Klubu przedstawią, po uprzednim uzgodnieniu jego treści z członkami przewodniczący lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.
2.W celu wypracowania stanowiska Klubu lub w innych sprawach organizacyjnych przewodniczący zwołuje posiedzenia członków przed sesją Rady Miejskiej, a także w innych uzasadnionych przypadkach.
3.Z inicjatywą zwołania posiedzenia Klubu może wystąpić do przewodniczącego każdy członek Klubu.
4.Klub podejmuje decyzje w formie uchwal i postanowień zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej polowy ogólnej ilości członków Klubu.
5.Z posiedzeń Klubu sporządzane są protokoły.

§5.
1 .Klub może prezentować swoje zdania i opinie we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad Rady poprzez:
a) przedstawienie stanowiska Klubu podczas obrad stałych i doraźnych Komisji Rady Miejskiej;
b) przedstawienie stanowiska Klubu podczas sesji Rady Miejskiej;
c) przedstawienie stanowiska Klubu Przewodniczącemu Rady Miejskiej;
d) przedstawienie stanowiska Burmistrzowi Miasta;
e) publikowanie stanowiska Klubu w prasie lokalnej;
f) przedstawienie stanowiska Klubu na spotkaniach z mieszkańcami Miasta i Gminy Krotoszyn;
g) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;

IV. Postanowienia końcowe.

§6.
1. Rozwiązanie Klubu następuje w trybie określonym w Statucie Miasta i Gminy Krotoszyn.


----------------------------------------------------------------------

REGULAMIN KLUBU RADNYCH SOJUSZU LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
W KROTOSZYNIE


I Postanowienia ogólne

§1
Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej przy Radzie Miejskiej w Krotoszynie jest politycznym reprezentantem zbiorowych interesów wspólnoty miejskiej, a szczególnie elektoratu popierającego program wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

§2
Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zwany w dalszej części regulaminu Klubem, pracuje w oparciu o niniejszy regulamin.

§3
Klub w swoim działaniu dąży do:
a) zabezpieczenia realizacji programu SLD i własnego programu wyborczego, zaoferowanego w czasie kampanii wyborczej,
b) stworzenia społecznego klimatu i akceptacji działań Klubu,
c) zjednania sojuszników do efektywnej realizacji celów Klubu,
d) udzielenia pomocy w realizacji mandatu i aktywizowania działalności radnych zrzeszonych w Klubie.

§4
Klub podejmuje wiążące uchwały na zebraniu ogólnym, zwołanym przez przewodniczącego Klubu lub osobę przez niego upoważnioną.


II Członkowie Klubu

§5
1. Przynależność radnych RM jest dobrowolna, potwierdzona na piśmie formalnym akcesem, którym zobowiązuje się członków Klubu do utożsamiania się z lewicowym obliczem Klubu oraz do działania zgodnego z przyjętymi uchwałami przez Klub w zasadniczych sprawach będących przedmiotem pracy Rady Miejskiej.
2. Członkiem Klubu może zostać każdy radny RM w Krotoszynie spełniający pkt 1 niniejszego regulaminu.
3. Przynależność do Klubu nie ogranicza radnym prawa reprezentowania partykularnych interesów swych wyborców oraz występowania w ich imieniu w każdej sprawie publicznej.
4. Członek Klubu zobowiązany jest w zasadniczych sprawach popierać wypracowane i przyjęte przez większość członków Klubu stanowiska w formie uchwały, zachowując prawo meskrępowanego wnoszenia swoich uwag, zastrzeżeń i propozycji w fazie wypracowania tego stanowiska.
5. Każdy członek ma prawo do inspirowania działalności Klubu oraz do krytycznej oceny jego działania i kierownictwa Klubu.

III Przewodniczący Klubu i prezydium

§6
1. Przewodniczący Klubu:
a) kieruje pracami Klubu, wypracowuje kierunki oraz formy i metody pracy Klubu,
b) inspiruje i koordynuje pracą członków Klubu oraz czuwa nad realizacją zadań Klubu,
c) analizuje i ocenia aktywność członków Klubu, wnioskuje zmiany w jego składzie,
d) zwołuje posiedzenia Klubu oraz im przewodniczy,
e) reprezentuje Klub na forum rady.
2. W zastępstwie przewodniczącego Klubu jego funkcję wykonuje wyźnaczony przez niego członek Klubu.

§7
1. Skarbnik Klubu:
a) odpowiada za fmanse Klubu,
b) prowadzi dokumentację fmansową Klubu.

IV Posiedzenia Klubu

§8
1. Posiedzenia Klubu zwołuje przewodniczący lub uprawniony przez niego członek Klubu z inicjatywy własnej (w oparciu o przyjęty harmonogram) bądź na żądanie % części członków.
2. Klub zbiera się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, a obligatoryjnie przed każdą sesją RM.
3. W posiedzeniach Klubu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.
4. Klub działa kolegialnie, podejmując decyzje w formie uchwał i postanowień zwykłą większością głosów, które winny opierać się na poglądach i opiniach członków Klubu. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego obrad.
5. Posiedzenia Klubu mają charakter poufny i są protokołowane. Protokoły z posiedzenia podpisują przewodniczący obrad i protokołujący. Sporządzony protokół jest dostępny do wglądu członkom i zatwierdzony na kolejnym posiedzeniu.
6. Członkowie Klubu zasiadający we władzach miasta oraz pełniący z desygnacji Klubu funkcję w RM zobowiązani są do składania bieżącej informacji o wykonaniu swego mandatu.
7. Do podejmowania uchwał i postanowień wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej ilości członków Klubu.

V Postanowienia końcowe

§9
1. Tryb głosowania nad uchwałami, stwierdzenie prawomocności tych uchwał itp. regulowane są doraźnymi uchwałami.
2. Wystąpienie z Klubu wymaga uzasadnienia na piśmie.
3. Klub organizuje się i działa w okresie trwania kadencji RM.

Krotoszyn, dnia 9 grudnia 2002 r.


----------------------------------------------------------------------

REGULAMIN KLUBU RADNYCH "FORUM GOSPODARCZE" W KROTOSZYNIE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Klub Radnych "FORUM GOSPODARCZE" przy Radzie Miejskiej W Krotoszynie jest reprezentantem zbiorowych interesów społeczności środowisk gospdarczych.

§2
Klub Radnych "FORUM GOSPODARCZE" zwany w dalszej części regulaminu Klubem, pracuje w oparciu O niniejszy regulamin.


§3
Klub w swoim działaniu dąży do:
1. Zabezpieczenia realizacji własnych programów wyborczych społeczności środowisk gospodarczych zaoferowanych W czasie kampanii wyborczej,
2. Stworzenia społecznego klimatu I akceptacji działań Klubu,
3. Zjednania sójuszników i zwolenników do efektywnej realizacji zadań mających na celu rozwój Hiasta i Gminy Krotoszyfl,
4. Udzielania pomocy w realizacji mandatu I aktywizowania działalności radnych zrzeszonych W Klubie.

§4
Klub podejmuje wlążące uchwały na zebraniu ogólnym, zwołanym przez przewodniczącego Klubu lub osobę przez niego upoważnioną.


II CZŁONKOWIE KLUBU

§5
1. Przynależność radnych Rady Miejskiej W Krotoszynie do Klubu jest dobrowolna, potwierdzona na piśmie w postaci deklaracji (treść stanowi załącznik do niniejszego regulaminu) W której członek KLubu zobowIązuje się do przestrzegania Regulaminu Klubu.
2. Radny swoją przynależnością do Klubu jest zobowiązany do działania zgodnego z przyjętymi uchwałami przez Klub w zasadniczych sprawach będących przedmiotem pracy Rady Miejskiej.
3. Członkiem Klubu w momencie jego zawiązywania może zostać każdy radny Rady Miejskiej W Krotoszynie, który utożsamia się z obszarem społeczno-gospodarczym i nie identyfikuje się z żadnyym ugrupowaniem politycznym.
4. Członkiem Klubu w czasie trwania kadencji może zostać każdy radny Rady Miejskiej W Krotoszynie, który złoży deklarację przystąpienia do Klubu i kandydatura jego zostanie zatwierdzona przez członków Klubu w formie uchwały.
5. Przynależność do Klubu nie ogranicza radnym prawa reprezentowania interesów swych wyborców oraz występowania W ich imieniu w każdej sprawie publicznej.
6. Członek Klubu zobowiązany jest w zasadniczych sprawach popierać wypracowane i przyjęte przez większość członków Klubu stanowiska w formie uchwały, zachowując prawo nieskrępowanego wnoszenia swoich uwag, zastrzeżeń i propozycji w fazie wypracowania tego stanowiska.
7. Każdy członek ma prawo do inspirowania działaności Klubu oraz do oceny jego działania.

III PRZEWODNICZĄCY KLUBU I PREZYDIUM

§6
1. Przewodniczący Klubu:
a) kieruje pracami Klubu wypracowuje kierunki oraz formy i metody pracy Klubu,
b) inspiruje i organizuje pracę członków Klubu, oraz czuwa nad realizacją zadań Klubu,
c) analizuje i ocenia aktywność członków Klubu,
d) zwołuje posiedzenia Klubu oraz im przewodniczy,
e) reprezentuje Klub na forum rady ± wobec burmistrza.
2.W zastępstwie przewodniczącego Klubu jego funkcję wykonuje wyznaczony przez niego członek Klubu.

§7
Klub nie prowadzi żadnej gospodarki finansowej wobec tego nie powołuje skarbnika i nie prowadzi dokumentacji finansowej Klubu.


IV POSIEDZNIA KLUBU

§8
1.Posiedenia Klubu zwołuje przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Klubu z inicjatywy własnej (w oparciu o przyjęty harmonogram) bądż na żądanie nie mniej niż i/4 liczby członków.
2. Klub zbiera się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, a obligatoryjnie przed każdą sesją Rady Miejskiej.
3. W posiedzeniach Klubu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.
4. Klub działa kolegialnie, podejmując decyzje w formie uchwał i postanowień zwykłą większością głosów, które winny opierać się na poglądach i opiniach członków Klubu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
5. Posiedzenia Klubu mają chrakter poufny i są protokółowane. Protokóły z posiedzenia podpisują przewodniczący obrad i protokołujący. Sporządzony protokół jest dostępny do wglądu członkom i zatwierdzany na kolejnym posiedzeniu.
6. Członkowie Klubu pełniący z desygnacji Klubu funkcję w Radzie Miejskiej zobowiązani są do składania bieżącej informacji o wykonywaniu swego mandatu.
7. Do podejmowania uchwał i postanowień wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków Klubu.
8. Radni tworzący Klub "WORUM GOSPODARCZEM winni konsultować ważne problemy gospodarcze z zarządami stowarzyszeń gospodarczych w celu zasięgnięcia opinii.


V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§9
1. Tryb glosowania nad uchwałami, stwierdzenie prawomocności tych uchwal regulowane są doraźnymi uchwałami.
2. Wystąpienie z Klubu wymaga zgłoszenia na piśmie.
3. Klub organizuje się I działa w okresie trwania kadencji Rady Miejskiej.

Krotoszyn, dnia 21 maja 2003 roku.

Załączniki

psl.pdf (120.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sio.pdf (75.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
fg_po_pis.pdf (88.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Malgorzata Grenda
Data wprowadzenia:2003-07-02 10:47:10
Opublikował:Malgorzata Grenda
Data publikacji:2003-07-02 10:47:10
Ostatnia zmiana:2014-11-20 13:06:51
Ilość wyświetleń:3821

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij