Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Regulamin Rady Miejskiej

REGULAMIN RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
Załącznik nr 4 do „Statutu Miasta i Gminy Krotoszyn”

Zmiany: UCHWAŁA NR XVI/124/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r.
Zmiany: UCHWAŁA NR XIX/141/2004 z dnia 24.03.2004 r.
Zmiany: UCHWAŁA Nr IX/62/2007 z dnia 31.05.2007 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
„Regulamin Rady Miejskiej w Krotoszynie”, zwany dalej "Regulaminem", określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady i jej organów, z wyłączeniem zasad i trybu działania Komisji Rewizyjnej.

§ 2
1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Komisje Rady działają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§ 3
1. Rada działa zgodnie z rocznym planem pracy przyjętym:
1) w pierwszym roku kadencji - w ciągu trzech miesięcy od jej rozpoczęcia,
2) w latach następnych - na ostatniej sesji w roku poprzedzającym rok objęty planem.
2. Rada może na bieżąco dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.

Rozdział II
Organizacja wewnętrzna Rady

§ 4
Wewnętrzna organizacja pracy Rady jest następująca:
1) przewodniczący,
2) I oraz II wiceprzewodniczący.
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje stałe wymienione w „Statucie Miasta i Gminy Krotoszyn”,
5) doraźne komisje do określonych zadań.

§ 5
Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady oraz prowadzi obrady Rady.

§ 6
1. Do obowiązków wiceprzewodniczących należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub „Statut Miasta i Gminy Krotoszyn” dla przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku przewodniczącego, a także w przypadku konieczności podjęcia przez Radę niezwłocznych działań pod nieobecność przewodniczącego lub z innych przyczyn.
2. Konieczność podjęcia przez Radę niezwłocznych działań wymaga stwierdzenia przez Radę w pierwszym punkcie porządku obrad sesji, zwołanej przez I lub II wiceprzewodniczącego.
3. Postanowienie ust. 2 nie dotyczy przypadków, gdy na stanowisku przewodniczącego Rady występuje wakat.

§ 7
Postanowienia dotyczące komisji Rady, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej są zawarte w rozdz. VIII „Regulaminu”.

Rozdział III
Sesje Rady

§ 8
1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.
2. Rada zajmuje merytoryczne stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych, w formie uchwał.
3. Oprócz uchwał Rada może podejmować apele - zawierające formalnie nieważne wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania oraz przyjmować oświadczenia określające stanowisko w danej sprawie.
4. Do apeli i oświadczeń nie ma zastosowania przewidziany w „Regulaminie” tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

§ 9
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie przewidzianym w § 11 „Regulaminu”.

§ 10
Na wniosek burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady przewodniczący Rady obowiązany jest zwołać nadzwyczajną sesję Rady w ciągu siedmiu dni od daty złożenia wniosku.

Rozdział IV
Przygotowanie sesji

§ 11
1. Sesję przygotowuje Przewodniczący Rady.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
a) ustalenie porządku obrad,
b) ustalenie czasu i miejsca obrad,
c) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
3. Sesje zwołuje przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia - jeden z wiceprzewodniczących.
4. Wymóg upoważnienia, o jakim mowa w ust. 3, nie dotyczy sytuacji, kiedy przewodniczący Rady nie może udzielić upoważnienia. W takiej sytuacji sesję zwołuje I wiceprzewodniczący Rady.
5. Jeśli I wiceprzewodniczący Rady nie może zwołać sesji, jego obowiązki przejmuje kolejny wiceprzewodniczący Rady.
6. O terminie, miejscu i porządku obrad powiadamia się radnych najmniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą listów lub w inny skuteczny sposób, za potwierdzeniem odbioru.
7. W zawiadomieniu o sesji należy podać porządek obrad oraz załączyć projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad.
8. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 6, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczy nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed przyjęciem porządku obrad.
9. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 12
1. Przed każdą sesją przewodniczący Rady ustala listę osób zaproszonych na sesję.
2. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani przez burmistrza kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

§ 13
Burmistrz obowiązany jest udzielić wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

Rozdział V
Obrady

§ 14
1. Sesje Rady są jawne.
2. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca siedzące.

§ 15
Jeżeli przedmiotem sesji mają być sprawy objęte przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95; z późniejszymi zmianami) lub ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926), jawność sesji lub jej części zostaje wyłączona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych.

§ 16
1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. Na wniosek przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczności jego rozszerzenia, potrzeb uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
3. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokóle.

§ 17
1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalonych w planie pracy Rady lub w terminach określonych przez przewodniczącego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 10.

§ 18
1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy ustawowego składu, jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

§ 19
1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący Rady.
2. W razie nieobecności lub wakatu przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje jeden z wiceprzewodniczących Rady, upoważniony przez przewodniczącego.
3. W przypadku, gdy przewodniczący Rady nie może udzielić upoważnienia jednemu z wiceprzewodniczących Rady, czynności określone w ust. 1 podejmuje
I wiceprzewodniczący Rady.
4. W przypadku, gdy I wiceprzewodniczący nie może podjąć czynności określonych w ust. 1, jego obowiązki przejmuje kolejny z wiceprzewodniczących.
5. Przewodniczący Rady może powierzyć jednemu z wiceprzewodniczących prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

§ 20
1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego Rady formuły: "Otwieram .... sesję Rady Miejskiej w Krotoszynie".
2. Po otwarciu sesji przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad; w przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio przepis
§ 16 ust. 1 „Regulaminu”.

§ 21
1. Po otwarciu sesji przewodniczący Rady przedstawia Radzie pod dyskusję porządek obrad.
2. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmiany w porządku obrad może wystąpić radny,
a także burmistrz.
3. Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie wnioski, o jakich mowa w ust. 2.

§ 22
Porządek obrad obejmuje w szczególności:
- przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
- wnioski merytoryczne i zapytania radnych,
- wnioski i zapytania sołtysów i przewodniczących rad osiedli,
- wystąpienia przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej,
- rozpatrzenie projektów uchwał i zajęcie stanowiska,
- informację o pracy burmistrza w okresie międzysesyjnym,
- informację przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
- odpowiedzi na wnioski merytoryczne i zapytania,
- wolne głosy, wnioski i informacje.

§ 23
1. Wnioski merytoryczne dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze i przedstawiane są na najbliższej sesji od daty ich złożenia.
2. Wniosek merytoryczny powinien zawierać krótką sentencję oraz uzasadnienie.
3. Wniosek merytoryczny składa się w formie pisemnej lub ustnej (potwierdzając na piśmie) przewodniczącemu Rady. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje wniosek do realizacji.
4. Odpowiedź na wniosek merytoryczny jest udzielana w formie ustnej na sesji lub pisemnej w terminie 21 dni od daty sesji, na której został przedstawiony
– przewodniczącemu Rady i radnemu składającemu wniosek. Odpowiedzi udzielają właściwe merytorycznie osoby upoważnione do tego przez burmistrza.
5. W razie uznania odpowiedzi za niezadawalającą, radny wnioskujący może zwrócić się do przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.

§ 24
1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także celem uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 21 dni od daty sesji, na której zostało złożone. Paragraf 23 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio do § 24.

§ 25
1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może na wniosek radnego zarządzić drugą turę dyskusji.
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu burmistrzowi lub osobie przez niego upoważnionej w każdym momencie obrad.
6. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie zaproszonej na sesję.
7. Przewodniczący Rady nie udziela głosu innym osobom obecnym na sesji.

§ 26
1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy".
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad bądź uchybia powadze sesji, przewodniczący przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odnosi skutku, może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad, bądź naruszają powagę sesji.

§ 27
Na wniosek radnego, przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

§ 28
1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności dotyczących:
- stwierdzenia quorum,
- zmiany porządku obrad,
- ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,
- zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
- zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
- zarządzenia przerwy,
- odesłania projektu uchwały do komisji,
- przeliczenia głosów,
- przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne przewodniczący poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu "za" i jednego głosu "przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje się sprawę pod głosowanie.

§ 29
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje, z zastrzeżeniem § 50 ust. 4, w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.
2.Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

§ 30
1. Po przedstawieniu projektu uchwały przez sprawozdawcę, przewodniczący Rady udziela głosu przewodniczącym komisji stałych celem zapoznania Rady z ich opinią, po czym otwiera dyskusję, a następnie rozpoczyna procedurę głosowania.
2. Na wniosek radnego przyjęty przez Radę można odstąpić od czytania projektu uchwały i załączników.
3. Po wyczerpaniu listy mówców przewodniczący Rady zamyka dyskusję i na wniosek burmistrza udziela mu głosu. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
4. Po rozpoczęciu procedury głosowania do momentu głosowania, przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ 31
1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę "Zamykam ..... sesję Rady Miejskiej w Krotoszynie".
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 32
1. Radę obowiązuje uchwała z chwilą jej podjęcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej na następnej sesji.

§ 33
Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

§ 34
1. Pracownik Urzędu, wyznaczony przez burmistrza w uzgodnieniu z przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji Rady protokół w terminie 21 dni od dnia jej odbycia.
2. Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do czasu przyjęcia protokółu przez Radę.

§ 35
1. Protokół z sesji Rady musi wiernie odzwierciedlać przebieg sesji.
2. Protokół z sesji Rady powinien w szczególności zawierać:
a) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokólanta,
b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
c) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
d) odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,
e) uchwalony porządek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
g) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw", "wstrzymujących się",
h) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
i) podpis przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.

§ 36
1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie będzie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.
3. Rada przyjmuje protokół z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust.2.

§ 37
1. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.
2. Do protokółu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, zgłoszone na piśmie wnioski nie wygłoszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego Rady.

§ 38
1. Rejestracja obrad Rady przy pomocy urządzeń zapisujących obraz i dźwięk może odbywać się wyłącznie z miejsc przeznaczonych dla publiczności.
2. Zmiana miejsca rejestracji może nastąpić wyłącznie za zgodą przewodniczącego Rady.

Rozdział VI
Uchwały

§ 39
Uchwały, o jakich mowa w § 8 ust. 2, a także apele i oświadczenia, o jakich mowa
w § 8 ust.3, są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.

§ 40
1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz burmistrz, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Poprzez inicjatywę uchwałodawczą rozumie się złożenie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenie sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu wejścia w życie uchwały.
3. Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwał są opiniowane co do zgodności uchwały z prawem przez radcę prawnego.

§ 41
1. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich podstawowym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi i neologizmami.
2. Uchwała powinna zawierać co najmniej:
a) datę i tytuł,
b) podstawę prawną,
c) precyzyjną merytorycznie treść uchwały,
d) określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,
e) termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie czas jej obowiązywania.

§ 42
1. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący Rady.
2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do wiceprzewodniczących Rady, prowadzących obrady.

§ 43
Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.

§ 44
1. Urząd ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z potokółami sesji Rady.
2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści oraz publikuje w „Biuletynie Urzędowym Rady Miejskiej w Krotoszynie”.
3. Urząd prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępny do powszechnego wglądu w jego siedzibie.

§ 45
Burmistrz przedkłada wojewodzie uchwały Rady w ciągu 7 dni od daty podjęcia.

§ 46
Burmistrz przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu :
1) uchwałę budżetową,
2) uchwałę w sprawie absolutorium,
3) inne uchwały objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Rozdział VII
Tryb głosowania

§ 47
W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§ 48
1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza przewodniczący Rady, przelicza oddane głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem Rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokóle sesji.
3. Do przeliczenia głosów przewodniczący może wyznaczyć radnych.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący Rady.

§ 49
1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach określonych ustawowo.
2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna, z wybranym spośród siebie przewodniczącym komisji.
3. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
4. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
5. Po przeliczeniu głosów przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
6. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad sesji.

§ 50
1. Przewodniczący Rady przed poddaniem wniosku pod głosowanie ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący, rozstrzyga przewodniczący Rady.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, przewodniczący Rady przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§ 51
1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), Rada głosuje w pierwszej kolejności nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym że można w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasady określone w § 50 ust.2.
5. Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie łączne nad grupą poprawek do projektu uchwały.
6. W ostatniej kolejności zarządza się głosowanie za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
7. Przewodniczący Rady może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6, na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.
8. Postanowienia ust. 1 - 7 stosuje się odpowiednio w przypadku głosowania nad zmianą uchwały.

§ 52
Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”.

§ 53
1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych co najmniej 50 % + 1 ważnie oddanych głosów.
4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 więcej od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

Rozdział VIII
Komisje Rady

§ 54
1. Do pomocy w wykonywaniu swych zadań Rada powołuje stałe i doraźne komisje.
2. Komisje podlegają Radzie.

§ 55
1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
2. Rada może zalecić komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

§ 56
1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych rad gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przedkładają je Radzie. Opracowanie opinii i wniosków zleca komisjom przewodniczący Rady zgodnie z ich regulaminami.
4. Na podstawie upoważnienia Rady, przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady, mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania z posiedzenia.

§ 57
1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji. Przewodniczących komisji wybiera Rada. Zastępców przewodniczącego komisji wybierają członkowie danej komisji spośród radnych.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada zgodnie z „Regulaminem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krotoszynie”.
3. Radny może być przewodniczącym lub zastępcą przewodniczącego tylko jednej komisji stałej.

§ 58
1. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu komisji.
2. Szczegółowe zasady działania, w tym odbywania posiedzeń, obradowania, powoływania podkomisji i zespołów, określają regulaminy komisji zatwierdzone przez Radę.

§ 59
1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji i zespołów powołanych przez Radę.

§ 60
Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

Rozdział IX
Radni

§ 61
1. Radny jest obowiązany dbać o dobro Gminy i jej mieszkańców, brać udział w pracach Rady i jej organów oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
2. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami przez:
- informowanie wyborców o stanie Gminy,
- konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
- propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,
- informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie,
- przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców Gminy.

§ 62
1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
2. Radny, w ciągu 7 dni od daty odbywania się sesji Rady lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwić swoją nieobecność składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce przewodniczącego Rady.

§ 63
1. W przypadku wniosku zakładu pracy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy Rada może powołać komisje doraźne do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie przewodniczącemu Rady.
3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 64
Podstawą do udzielenia radnemu przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonywania danych prac, zawierające określenie terminu i charakteru zajęć, podpisane przez przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

§ 65
1. Legitymację radnego wystawia przewodniczący Rady.
2. Burmistrz udziela radnym pomocy w wykonywaniu ich mandatu (realizowaniu ich uprawnień i pomaga w wykonywaniu ich obowiązków).
3. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

Rozdział X
Absolutorium

§ 66
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu burmistrz przedkłada Radzie najpóźniej do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, którego dotyczy sprawozdanie burmistrza.
2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i przedkłada sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu wraz z własną opinią do dnia 15 kwietnia roku po upływie roku budżetowego, którego dotyczy sprawozdanie burmistrza i występuje do Rady z wnioskiem o udzielenie lub o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi z tego tytułu.

§ 67
Przed wystąpieniem z wnioskiem, o jakim mowa w § 67 ust. 2, Komisja Rewizyjna występuje do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o zaopiniowanie tego wniosku.

Rozdział XI
Wspólne sesje z radami innych gmin

§ 68
1. Rada może odbywać wspólne sesje z innymi radami gmin, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólną sesję organizują przewodniczący rad zainteresowanych gmin.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub wiceprzewodniczący zainteresowanych rad gmin.

§ 69
1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane gminy, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

Rozdział XII
Postanowienia końcowe

§ 70
Przewodniczący Rady zapewnia przestrzeganie postanowień „Regulaminu” i udziela pomocy we właściwej jego interpretacji.

Źródło:
Uchwała nr XI/91/2003 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia „Statutu Miasta i Gminy Krotoszyn”

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Malgorzata Grenda
Data wprowadzenia:2003-07-02 10:51:09
Opublikował:Malgorzata Grenda
Data publikacji:2003-07-02 10:51:09
Ostatnia zmiana:2014-11-20 14:47:52
Ilość wyświetleń:2820

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij