Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Regulamin Komisji Społecznej

Załącznik nr 6 do „Statutu Miasta i Gminy Krotoszyn”

Zmiany: UCHWAŁA NR XVI/124/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r.
Zmiany: UCHWAŁA NR XXIV/193/2004 z dnia 23.09.2004 r.
Zmiany: UCHWAŁA Nr IX/62/2007 z dnia 31.05.2007 r.

REGULAMIN KOMISJI SPOŁECZNEJ

§ 1
1. Rada powołuje Komisję Społeczną jako komisję stałą do wykonywania określonych zadań.
2. Działalność komisji wygasa z upływem kadencji Rady.
§ 2
1. Komisja Społeczna zajmuje się w szczególności sprawami związanymi z:
1) administracją publiczną,
2) bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową,
3) kulturą fizyczną, sportem i turystyką,
4) kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego,
5) ochroną zdrowia, opieką społeczną i sprawami socjalnymi,
6) oświatą i wychowaniem,
7) polityką społeczną.
2. Do zadań Komisji Społecznej należy:
1) stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw do których komisja została powołana,
2) rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych komisji przez Radę, poszczególnych radnych oraz burmistrza,
3) opiniowanie projektów uchwał zgłaszanych na posiedzenia Rady zgodnie z § 57 ust. 3 „Regulaminu Rady Miejskiej w Krotoszynie”.

§ 3
1. Komisja spośród swoich członków może powołać zespół do rozpoznania konkretnej sprawy.
2. Zespół powinien składać się co najmniej z trzech osób.
3. Sprawozdanie i wnioski zespołu rozpatruje komisja w regulaminowym składzie.

§ 4
1. Komisje mogą informować się wzajemnie o sprawach będących przedmiotem zainteresowania więcej niż jednej komisji.
2. Realizacja postanowienia zawartego w ust.1 następuje poprzez:
1) wspólne posiedzenia komisji,
2) udostępnianie własnych opracowań i analiz,
3) powoływanie wspólnych zespołów do rozpoznania określonych problemów (postanowienia § 3 mają odpowiednie zastosowanie).

§ 5
1. Komisje działają na posiedzeniach.
2. Prawo zwoływania posiedzeń komisji przysługuje:
1) przewodniczącemu komisji,
2) przewodniczącemu Rady,
3) przewodniczącemu komisji na wniosek 1/3 regulaminowego składu komisji.
3. W sprawach związanych z sesją Rady, posiedzenia komisji powinny być zwoływane najpóźniej na 5 dni przed terminem sesji.
4. Komisja jest władna do zajmowania stanowiska w sprawach należących do jej kompetencji, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej członków.
5. Posiedzenia komisji są jawne.
6. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego komisji oraz radni nie będący jej członkami.

§ 6
1. Komisje działają zgodnie z planem pracy przyjętym przez Radę.
2. Komisja zajmuje stanowisko w danej sprawie w formie opinii i wniosków. Wydanie opinii i wniosków następuje poprzez głosowanie.
3. Wnioski komisji kierowane są do przewodniczącego Rady w formie pisemnej przed posiedzeniem Rady. Rozpatrzenie wniosków następuje w punkcie porządku obrad Rady „Wystąpienia przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej”.

§ 7
1. Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.
2. Głosowanie jest jawne.

§ 8
Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół w terminie 21 dni od dnia odbycia posiedzenia, który powinien zawierać:
1. Numer, datę i miejsce posiedzenia.
2. Listę obecności członków komisji, z zaznaczeniem w protokole usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych oraz nazwiska osób delegowanych na posiedzenia z urzędu.
3. Zatwierdzony porządek obrad.
4. Uchwalone opinie i wnioski wraz z wynikami głosowania.
5. Streszczenia wystąpień członków komisji zgłoszonych do protokołu.
6. Podpis przewodniczącego i protokolanta.


Źródło:
Uchwała nr XI/91/2003 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia „Statutu Miasta i Gminy Krotoszyn”

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Malgorzata Grenda
Data wprowadzenia:2003-10-22 14:05:49
Opublikował:Malgorzata Grenda
Data publikacji:2003-10-22 14:05:49
Ostatnia zmiana:2014-11-20 14:47:32
Ilość wyświetleń:1884

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij