Zamknij okno Drukuj dokument

2018.04.26 - L sesja Rady Miejskiej

 

L sesja Rady Miejskiej w Krotoszynie odbędzie się w czwartek, 26 kwietnia 2018 roku o godz. 10:00  w sali nr 41 Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Wnioski merytoryczne i zapytania radnych.
5. Wnioski i zapytania sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
6. Wystąpienia przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej.
7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie dotycząca  stanu  sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Miasta i Gminy Krotoszyn w roku 2017.
8. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Krotoszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
9. Odpowiedzi  na wnioski merytoryczne i zapytania.
10. Wręczenie aktów nadania  tytułu  „Zasłużony dla Krotoszyna”.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyn w rejonie ulicy Kurpińskiego dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 6259,
b) przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2018 - 2022",
c) przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2018 – 2020”,
d) zmiany uchwały Nr XLVII/365/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Miasto i Gmina Krotoszyn jest organem rejestrującym,
e) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn,
f) zmiany uchwały nr XLVI/352/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,
g) zmian w budżecie na 2018 rok,
12. Informacja o pracy  Burmistrza Krotoszyna w okresie międzysesyjnym.
13. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej.
14. Zapytania i wolne głosy.
15. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Jamka

Metadane

Źródło informacji:Rada Miejska w Krotoszynie
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Janina Mazur
Data wprowadzenia:2018-04-10 16:35:32
Opublikował:Janina Mazur
Data publikacji:2018-04-13 14:14:31
Ostatnia zmiana:2018-05-18 10:39:26
Ilość wyświetleń:221