Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Spis uchwał Rady Miejskiej w Krotoszynie - 2018 r.

 

Uchwała Rady Miejskiej w Krotoszynie:

Nr XLVII/361/2018  z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie  rozpatrzenia skargi Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie na działania Burmistrza Krotoszyna,
Nr XLVII/362/2018  z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie  określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Krotoszyn,
Nr XLVII/363/2018  z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie  określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Krotoszyn,
Nr XLVII/364/2018  z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie  zmiany uchwałę Nr XLVII/400/2014 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Krotoszyn,
Nr XLVII/365/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasto i Gmina Krotoszyn jest organem rejestrującym,
Nr XLVII/366/2018  z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie  projektu zmiany uchwały nr XXXVI/270/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
Nr XLVII/367/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie  przyjęcia od Powiatu Krotoszyńskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
Nr XLVII/368/2018  z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie  udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie, 
Nr XLVII/369/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie  zmiany uchwały nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie  poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa,
Nr XLVII/370/2018  z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie  wyrażenia zgody do wprowadzenia danych do Rejestru Należności Publicznych. 
Nr XLVII/371/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.”,
Nr XLVII/372/2018  z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/192/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni i systemu c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie”,
Nr XLVII/373/2018  z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/352/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr XLVII/374/2018  z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Nr XLVIII/375/2018  z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Krotoszyna" Panu Jerzemu Wojtaszkowi,
Nr XLVIII/376/2018  z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Okrężnej, Mazowieckiej, Słowiańskiej i Beskidzkiej,
Nr XLVIII/377/2018  z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyn w rejonie ulicy Dożynkowej, Prostej, Piaskowej i Gorzupskiej,
Nr XLVIII/378/2018  z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Zarządzenie Zastępcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4102.17.2018.10 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania ulicy 23 Stycznia położonej w miejscowości Krotoszyn nazwy Konstantego Skąpskiego,
Nr XLVIII/379/2018  z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr XLVIII/380/2018  z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/353/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 rok,
Nr XLVIII/381/2018  z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Spółka z o.o. w Krotoszynie na lata 2018-2022”,
Nr XLVIII/382/2018  z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/352/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr XLVIII/383/2018  z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Nr XLIX/384/2018  z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Krotoszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
Nr XLIX/385/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
Nr XLIX/386/2018  z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/270/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
Nr XLIX/387/2018  z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny lub niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert,
Nr XLIX/388/2018  z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  w Krotoszynie,
Nr XLIX/389/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie przy ul. Farnej 10 z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Nr XLIX/390/2018  z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie przy ul. Klasztornej 3 z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
Nr XLIX/391/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego,
Nr XLIX/392/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/348/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego,
Nr XLIX/393/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Krotoszyńskim dotyczącego powierzenia przez Powiat Krotoszyński Miastu i Gminie Krotoszyn prowadzenia niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych w obrębie miasta Krotoszyna,
Nr XLIX/394/2018 z dnia 29 marca 2018 r.w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego wykonywane na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn,  określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz wysokości opłat dodatkowych związanych z tym przewozem,
Nr XLIX/395/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nowych nazw ulic na terenie miasta i gminy Krotoszyn,
Nr XLIX/396/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/371/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Wo-jewództwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Dofinan-sowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lot-niska Michałków w Ostrowie Wlkp.”,
Nr XLIX/397/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla  Powiatu Krotoszyńskiego,
Nr XLIX/398/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/352/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr XLIX/399/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Nr L/400/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyn w rejonie ulicy Kurpińskiego dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 6259,
Nr L/401/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2018 - 2022",
Nr L/402/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2018 – 2020”,
Nr L/403/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/365/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Miasto i Gmina Krotoszyn jest organem rejestrującym,
Nr L/404/2018  z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn,
Nr L/405/2018  z dnia 26 kwietnia 2018 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla  Powiatu Krotoszyńskiego,
Nr L/406/2018  z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/352/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr L/407/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok,
Nr L/408/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Krotoszyńskiego zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 4331P w związku z planowaną budową ścieżki pieszo-rowerowej.

Nr LI/409/2018  z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Krotoszyn za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2017 rok,
Nr LI/410/2018  z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia  Burmistrzowi Krotoszyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2017 rok,
Nr LI/411/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Krotoszyna" Panu Horstowi Rasbachowi,
Nr LI/412/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Krotoszyna" Pani Heike Niess,
Nr LI/413/2018  z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Krotoszyna" Panu Karolowi Okrasie,
Nr LI/414/2018  z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Krotoszynie oraz nadania jej statutu,
Nr LI/415/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/393/2010 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krotoszynie, powołania tej Rady i nadania jej statutu,
Nr LI/416/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do wykonania przez Miasto i Gminę Krotoszyn zadania z zakresu właściwości Powiatu Krotoszyńskiego,
Nr LI/417/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/352/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr LI/418/2018  z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Nr LIII/419/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
Nr LIII/420/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn obejmującego część wsi Duszna Górka,
Nr LIII/421/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
Nr LIII/422/2018
z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr LIII/423/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego,
Nr LIII/424/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja przyrodnicza zabytkowego Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie”,
Nr LIII/425/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/352/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr LIII/426/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok,
Nr LIII/427/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/365/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasto i Gmina Krotoszyn jest organem rejestrującym.

Metadane

Źródło informacji:Rada Miejska w Krotoszynie
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Janina Mazur
Data wprowadzenia:2018-01-25 14:56:51
Opublikował:Janina Mazur
Data publikacji:2018-01-25 15:00:25
Ostatnia zmiana:2018-07-02 09:08:36
Ilość wyświetleń:916

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij