Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Wybory ławników kadencja 2016-2019

WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2016 – 2019


W dniu 31 grudnia 2015 roku upływa czteroletnia kadencja ławników. W związku z powyższym Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu zwrócił się do Rady Miejskiej w Krotoszynie o przeprowadzenie naboru kandydatów na ławników do:

- Sądu Okręgowego w Kaliszu – 3 ławników,
- Sądu Rejonowego w Krotoszynie – 10 ławników,
- Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim – 4 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.


ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

  Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych  (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 133):

1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)   jest nieskazitelnego charakteru;
3)   ukończył 30 lat;
4)   jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)   nie przekroczył 70 lat;
6)   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7)   posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.


2. Ławnikami nie mogą być:
1)   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2)   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)   adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)   duchowni;
7)   żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)   funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)   radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


3. Kto może zgłaszać kandydatów na ławników:
1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


4. Wymagane dokumenty:
Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia oraz dołącza się następujące  dokumenty:
1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5)   dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty te powinny zostać wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 Ponadto do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia:
1) przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia,
2)  przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Krotoszynie po 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.


Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, pokój 20 lub 21 w godzinach 7.30 – 15.30.

UWAGA: Druki niezbędne do zgłoszenia kandydata na ławnika są dostępne w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7 (pokój nr 20 lub 21) lub na stronie internetowej www.krotoszyn.pl.

Lista załączników:
1) Wzór kardy zgłoszenia kandydata na ławnika.
2) Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika.
3) Oświadczenie kandydata na ławnika – postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego.
4) Oświadczenie kandydata na ławnika – władza rodzicielska.
5) Zapytanie o udzielenie informacji o osobie – Krajowy Rejestr Karny.

Załączniki

Karta zgłoszenia na ławnika (68.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika do sądu (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie kandydata na ławnika dot. oskarżenia publiczn. i przestępstw skarbowych (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie kandydata na ławnika dot. władzy rodzicielskiej (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie - ławnicy (96kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Burmistrz Krotoszyna
Data utworzenia:2015-06-03 15:21:54
Wprowadził do systemu:Magdalena Worsztynowicz
Data wprowadzenia:2015-06-03 15:21:56
Opublikował:Magdalena Worsztynowicz
Data publikacji:2015-06-03 15:39:12
Ostatnia zmiana:2015-06-03 15:39:21
Ilość wyświetleń:7128

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij